"Norge. Dovrebanen. Fokstuen høifjeldssanatorium 1000 m. o. havet."

Tittel:
"Norge. Dovrebanen. Fokstuen høifjeldssanatorium 1000 m. o. havet."
Opphavsperson:
Eberhard B. Oppis Kortforlag
Beskrivelse:
Fokstua på Dovrefjell, sett fra sørøst. I forgrunnen renner ei lita å gjennom et lite dalsøkk mot et nedenforliggende myrparti. Landskapet er bevokst av gras, einer- og vierkratt, med unntak av det nevnte elvepartiet, som preges av stein og grus. Gardstunet på Fokstua ligger til venstre for elveløpet, med driftsbygningene nærmest vassdraget og de panelte og kvitmalte våningshusa lengre til venstre. Fokstua har ei lang historie som gardsbruk og skysstasjon. Da dette bildet ble tatt var det også sanatoriedrift på stedet. , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Landskap, Fjell, Fjellstue, Jordbruk, Bebyggelse, Helsestell
Fylke:
Oslo (fylke), Oppland
Kommune:
Oslo, Dovre
Sted:
Nord-Gudbrandsdalen
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst