Takspon

Tittel:
Takspon
Beskrivelse:
Form: Avlang, butt i en ende, spisset i den andre, Tre takspon fra Nore stavkirke i Numedal. Sponene er lagd av forholdsvis seinvokst furuvirke som er tatt ut av stokken gjennom radiære snitt. Når sponene monteres på taket vil med andre ord årringene stå tett i sponenes lengderetning. Sponene later til å være tilvirket ved hjelp av ei bred øks. Sporene etter et slikt redskap særlig synlige på de flatene som ikke har vært eksponert for sol, nedbør og værslitasje. Lengden på sponene varierer fra 54 til 64 centimeter. Tjukkelsen avtar fra den nedre mot den øvre enden. Sponene er 9, 7, 9, 9 og 10, 3 centimeter brede fra den øvre enden og nedover mot de om lag 20 nederste centimetrene, som er spisset. Spissinga er imidlertid ikke total, sponene ender nederst i 2, 5-3, 5 centiemter brede butte og litt skrådde flater. Stikkene har vært lagt flovis etter et overlappingssystem, der overliggende spon stadig dekker skjøter og spikring i underliggende flo. Værslitasjen på de delene av sponene som har ligget åpne for vær og vind kan tydelig leses ved at treverket er nedslitt (ca. 3 millimeter), slik at tjæreimpregneringa også langt på veg er borte. Dette har skjedd til tross for at sponene antakelig svært hyppig har vært impregnert med tjære. To av sponene har fire spikerhull som må skrive seg fra festing til undertaket, den tredje har fem slike hull. Samtlige hull er plassert på steder som har vært dekket av overliggende spon på kirketaket. , Før sponene ble sendt til oss er de påført et merke som forteller om proviniensen. Vi antar at bruken av et slikt svijernstempel kan tyde på at brukte takspon selges som suvenirer fra stavkirka. , Ettersom sponene er formet med håndredskap og ikke har identiste mål, har vi merket dem med A- B- og C-nummer. Hver spon har følgegnde lengde og bredde:, I forbindelse med arbeidet med den nye utstillingen Tid for Skog vinteren 2000 tok Bjørn Bækkelund kontakt med Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon i Oslo. Egentlig var hensikten å spore opp og å forsøke å få lånt en stavkirkemodell. Fortidsminneforeningen eier som kjent mange slike bygninger. Det viste seg dessverre at foreningen ikke hadde noen modell. Generalsekretær Kristen Grieg Bjerke tilbød oss i stedet noen originale spon fra ei av stavkirkene, noe jeg sa ja takk til. Etter et par uker kom det ei pakke med tre takspon fra Nore og Uvdal kommune ved kultursekretær Sverre Heimdal, 3630 Rødberg. De tre sponene er nylig utskiftet på grunn av slitasje. , Hvor gamle sponene kan være er det vanskelig å ta stilling til. Nore stavkirke skal være fra cirka 1200, men den er ombygd flere ganger, og det er vel nærliggende å tru at taktekkingsmaterialet er skiftet flere ganger. I beskrivelser av kirka heter det at den er av Numedal-typen med rektangulært skip og midtmast. Kirka fikk nytt kor i 1683 og tilbygde korsskip i 1709 og 1714. På 1700-tallet ble det også bygd takrytter og sakristi. Kirka har med andre ord vært tilbygd og ombygd mange ganger, og det er vel grunn til å tru at også takspon kan være skiftet flere ganger siden i løpet av de 800 åra bygningen har eksistert. Det er med andre ord vanskelig å ta stilling til alderen på disse taksponene. , Ingen dekor ut over gjenstandens iboende form, Innskrift:Ingen, Innskrift:Takspon frå NORE STAVKYRKJE [svijernstempel]
Emne:
Takspon, For tekking av stavkirketak, tre (furu)
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Nore og Uvdal
Sted:
Øvre Numedal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst