Mellemværftet

Mellemværftet er et skipsverftmuseum som ønsker å bevare bygninger, gjenstander, tekniske anlegg, kunnskaper og ferdigheter som er knyttet til virksomheten ved Mellemværftet. Verftet ble anlagt i Kristiansund i 1856 av skipsbyggmester Nils Peder Holm (1801-67). Verkstedbygningen, i utmurt bindingsverk, ble bygd i perioden 1872 og 1879. Her var det plate- og rørleggerverksted, metallstøperi og smie, maskinverksted og riggerloft. Bolighuset med snekkerloft og rundholtverksted ble bygd i 1887. Materialbrygga er bygd i 1890-åra og ble brukt til lagring av trematerialer. Mellemværftet var i drift fram til 1978, og det ble kjøpt for bevaring i 1984. I dag er Fartøyvernsenteret for Møre og Romsdal etablert på Mellemværftet. Et viktig mål for Fartøyvernsenteret er å ta vare på og videreføre eldre tiders teknikker og håndverkstradisjoner, og derfor har verftet til enhver tid lærlinger i skipssmedhåndverket og trebåtbyggerhåndverket.

Kommune: 
Institusjonskategori: