Norsk Myrmuseum

Utstilling. Foto: Norsk myrmuseum.
Utstilling. Foto: Norsk myrmuseum.

Forsøksgarden Moldstad vart anlagt i 1938 for å hjelpe bøndene med å løyse dyrkingsmessige problem som oppstod i starten på bureisingstida
på Smøla. Forsøksgarden vart lagt ned i 1995. Garden er i dag eigd av Norsk Myrmuseum. Museet skal vere eit naturinformasjonssenter. Det skal m.a. vise Moldstads historie, ei landbruksfagleg utstilling og ei kulturhistorisk utstilling. Utstillingane syner ulike aspekt ved myr, som t.d. korleis myr vert danna, om ulike bruksområde for myr, myr som naturbiotop og myr som plantehistorisk arkiv. Moderne museum med store biletflatar og multimedia.

Kommune: 
Institusjonskategori: