Trandalblues

The Brass Brothers. Pressefoto.
Frode Alnæs. Fotograf: Morten Krogvoll
Fredag, 5 juli, 2013
Laurdag, 6 juli, 2013

Program:

Fredag 5. juli:

- Five o´clock soul (også laurdag)

- Toini & the Tomcats

- Amund Maarud

 

Laurdag 6. juli:

- The Brazz Brothers med Frode Alnæs

- Peer Gynt

- Lloyd Jones & Shakey Ground

- Lazy Lester and Kokomo Kings

 

450,- for dagspass og 800,- for festivalpass begge dagar!

Les meir om artistane:

Lloyd Jones & Shaky ground. (Laurdag 6. juli)

LloydJoneserkanskjeeinavdeistørstestjernenesomharståttpåscenapåTrandal.HanerikkjesåkjendiNorge,menhareimerittllistesomvilfåblueselskarartilåsperreoppaugene.LloydJoneserfråPortland,Oregonogharspelabluesigodtover30år.Hanhargittut8platerundereigenamn.HanharvoreseksgongergjestpåDelbertMcClinton&Friendssittårlegeevenement,”SandyBeachesCruise”,sisti2008.Hanharvunnefleiremusikkprisar,somt.d.“N.A.M.A.Albumoftheyear”og“CascadeBlues AssociationLifetimeAchievementAward”HanvartinnlemmaiOregonMusicHallofFamei 2007.

I1989varLloydJonesmedBBKingpåturnè.Itilleggtilharhanharspelamed,ellerturnertmedeirekkeartistar,somAlbertCollins,RobertCray,BonnieRaitt,DelbertMcClinton,TajMahal,Dr. John,BuddyGuyogStevieRay Vaughan.VikanikkjegarantereathanharmedsegnokreavdessetilTrandal,menvilovareiforestillingsomvifåHjørundfjordentilådanse!

“When I heard Lloyd Jones live for the first time in January 1999, it was like exhaling after holding my breath for fifteen years!” (sitatDelbertMcClinton)

TilTrandalharhanmedsegbandetSHAKYGROUND.DetteereitavDanmarksinemestheiderskronarootsogrhythm&bluesband.ShakyGroundhareikarrieresomharvaraiovertjueår.DeiereitavDanmarksinemestnyttabackingband,gjennomover1000konsertarogmeirenn700.000seldelp’arogcd’ar. EinmilepelfordettebandetvarsamarbeidetmedlegendariskeLinkWray,derdeivarmedpåinnspelingaavalbumet”IndianChild”somkomutoverheileverdai1993påEpic.

ShakyGroundharogsåturnertsamanmedHenningKvitnesifleireår,itilleggtilinnspelingarogturnearmedandreamerikanskeartistar.

http://www.youtube.com/watch?v=fB8ilGgcuAc

Amund Maarud (Fredag 5. juli)

AmundMaaruderkjendsomeinavNorgesbestebluesgitaristar.Konsertanehansblirutanunntakskildrasomforrykandelive-showssominneheldulikeelement,fråbluestilpsykedeliskrock.

Saman med broren Henrik Maarudslagverk starta han som seksåring MaarudKara. Bandet kom på andre plass i TalentiadenNRK i 1997 og dei ga året etter ut albumet First BluesTylden & Co..I2000startahansolokarriere.

Mange plater seinare har det endeleg lukkast å få Amund Maarud til Trandalblues! På Trandal har han med Henrik på trommer, Simen Aanerud på piano og Bendik Brænne påbarytonsax.

For soloalbumet Electric fikk han Spellemannprisen 2011 ibluesklassa.AlbumetDirtkomioktober2012oghaustagodekritikkar.

”Skogbygdas store sønn visker ut grensene mellom blues og rock.” (ØyvindRønning,DagbladetetterAmundskonsertunderØya2012)

” Amund Maarud så ut som en sleazy sirkusdirektør, med mer provoserende hoftevrikking enn Elvis i1965.” (CarlKnutsen,CanalStreet2012)

AmundMaarudhartørkasveittenetterfestivalsigrarpåmellomannaNotoddenogØyafestivalen.PåTrandalvilhanståbreibeintogtrygtisitteigemusikalskelandskap,ivakkertsamspelmeddetbestenaturenharåbypå!

http://www.amundmaarud.no/

Toini & the Tomcats (Fredag 5. juli)

ToiniandtheTomcatserswingandebluesogrockabillyavbestemerke.Toiniharalltidimponertpublikummedfemininogkraftigsong.

Toinivarsterktpåverkaisinbarndomavrock’n'rollogrockabillymusikk.HovaksoppiKristiansund,ogibarndomsheimenvardetblues,countryogrock’n'rollfor”allepenga’”.Hofekkdermedformasiinteressesamstundessomholærteågå!I13årsalderenfekkhosinførstegitaroghofrontasnartsiførstegruppe“Katz”.

Isluttenavtenåra,flyttaToinitilOslo,derhobyrjaåsyngeijazzklubbar.HogjordeogsåspelejobbarpårockabillyfestivalariSverigeogEngland,støttaavlokalemusikarar.INorgemøttehundeikaranesomskulleblitheTomcats.I1991gjordedeisinførstekonsertpåBeachClubiOslo,ogbesetningaharstortsettikkjeendrasegsidandendagen.

Bandet består av Toini Knudtsen på song og rytmegitar, Arne Ertnæs, ståbass og kor, Martin Caspersen, gitar, piano, kor m.m. Ned Leukhardt, Trommer, og Sveinung Lilleheier,pedalsteel,korm.m.

Iårerdeitilbakemedeinyplate,”WelcometotheRockGardenvol.2”.

Aftenposten ga terningkast fem og skreiv dette om volum 1: « … uttrykket, musikken og avleveringen er så proppet av lidenskap, energi, følsomhet og oppfinnsomme utfordringer at man bare må gi seg over … oser musikalitet i hvert ledd.»

ViveitatToinivillagebølgerpåHjørundfjordenmedswingogblues!Vigleross!

http://www.toini.com/

Lazy Lester (Laurdag 6. juli)

DenneartistenerpåmangemåtareindraumsomkjemioppfyllingforossiBrattogBlått.HeiltsidanfestivalenstartaharviønsktatdeteindagskalståeinavdeiverkelegelegendeneinnanbluesenpåscenapåTrandal.Ogiårharvilukkast.

LazyLester,føddLeslieJohnson,20juni1933,Torras,Louisiana,ereinamerikanskbluesmusikar,somsyngogspelarmunnspeloggitar.Karrierahansspenneroversekstiår(!)frå1950tilidag.Haneritilleggmannenbakverdenshitssommellomanna”Ihearyouknocking”,”SugarCoatedlove”og”I’malovernotafighter”.SonganehansharvorenyttaavartistarsomTheKinks,FreddyFender,DwightYoakam,DaveEdmunds,ogTheFabulousThunderbirds.

Lestervertkalla“Lazy”pågrunnaveinkarakteristisklaid-backstil,ogikkjepga.musikalsklatskapmedandreord!

Han har også bidrege med songar innspela av Slim Harpo, Lightnin ‘Slim, og Katie Webster. Etter ei pause i karriera på slutten av – 80 talet spelte han inn nye album
samanmedmellomandreKennyNeal,LuckyPeterson,ogJimmieVaughan.

Påmidtenav1950-tallet,varLestereinrelativtukjendartistiLouisiana.IfølgeRollingStone(23.februar2006),uttalteBuddyGuyathanhadde”speltiLouisianamednokreavdeigamlemestrane:.Lightnin‘HopkinsogLazyLester,”NårBuddyGuyforletLoisianavarthanfaktiskerstattaavLesterpågitar.

I2003inkluderteMartinScorseseLesterieinbluestributekonsertpåRadioCityMusicHall,eiinnspelingsomvartutgittsomfilmogalbum.CoveretinkluderteLestersamanmedBBKing,SolomonBurke,Clarence“Gatemouth”Brown,BuddyGuy,LevonHelm,ChuckD,TheNevilleBrothers,Dr.John,JohnFogerty,ogAerosmith.

Lester har sjølvsagt med seg backingband. Dette er ingen ringare enn Kokomo Kings frå Sverige. Dette er eit samarbeid mellom nokre av Sveriges og Danmarks sine beste musikarar. Bandet har si eiga karriere, men stiller svært gjerne opp i Trandal sine bakkar for å backe Lester. Dei har spela inn plater og turnert saman med internasjonale bluesartister som James Harman, Mud Morganfield, Big Jack Johnson, Louisiana Red, John Primer, Big Joe Louis, og Keith Dunn, for å nemne nokre. Kokomo Kings på Trandal er Magnus Lanshammar: bass og gitar, Ronni Busack-Boysen: gitar og Daniel Wineröpåtrommer

Vitrengikkjeåvitemeir.Detteerisanningeinavdeistore–somviynskjerhjartelegvelkomentilTrandal2013!Den20junihar”Lazy”Lester80-årsdag.Viskalfeire!

http://www.lazylester.net/

Peer Gynt band (Fredag 5. juli)

DåeitsamlastyreIBrattogBlåttsågPeerGyntpåbluesfestivalITrondheim,skjønaviatdenneartistenmåttevifrakteoverHjørundfjorden!Sereinetter,erdetteeinartistsomhargjortseggjeldandeistoredeleravverda,mensomkanskjeikkjeharfåttnokmerksemdheime.Detteynskjerviågjerenokomed.

Detteereinglimrandegitaristmedfenomenalformidlingevne.Hanhargittutfleireplater,derførsteutgivelsenvar“FirstAct”in1996påTyldensittselskap.Detteførtetilmykjeturnering,ogsåiUSA.PåeinavdesseturneaneoppnåddePeerGyntnokosåsjeldantsomeinsponsoravtalemedsjølvasteFender,nokoingenannanNorskartisttidlegareharopplevd.

I2002fekkPeerGynteiinternasjonalplatekontraktmedRUFrecords,nokosomgjordeathanfekkveremedpåturneariEuropasamanmedbandsomWalterTrout,CannedHeat,ManfredMann,ogTenYearsAfter.

PeerGyntsittsistealbumer“Witchcraft”.Dettevertogsålansert”worldwide”gjennomBTR/Universal.

Peer Gynt band er også B.P. Hovik, trimmer og vokal, Lars Fish – Bass og vokal, Lars Hyldmo -HammondB3ogFenderRhodes.

VisomstellermedTrandalbluesveitkvadenneartistenharåbypå.DettevilvidelemedDykk.Vitrurnemlegatdettevertåretsbombe!

http://www.peergynt.net

Brazz Brothers & Frode Alnes (Laurdag 6. Juli)

Musikkgledeogimprovisasjonskunst.EitsamspelsomerlikesjeldantsomdårlegfiskeiHjørundfjorden.DetteertregongerFørdebrørogtogongerbrødresomheiterTafjord.AlleerfråLangevågellerfrådenstoreverdasomvikallartotalmusikalitet.BaktrommenefinnviKennethEkornesfråSykkylven.DerhardufenomenetTheBrazzBrothers.

IdeiseinareåraharTheBrazzBrothersspelasamanmedaltfråafrikanskestamme-høvdingartiltrompetlegendaLesterBowieogdanskePovlDissing.Vellukkaaltsaman!Musikkgledeogimprovisasjonskunstgårsomenraudtrådgjennomaltdeiermedpå.

ØverstitoneregisteretfinnviJarleogJanMagneFørdepåtrompetogflygelhorn.ImidtenerRunarTafjordpåwaldhornogHelgeFørdepåtrombone.IBotnenerSteinErikTafjordpåtuba.BaktrommenesitKennethEkornesogerlimetidetheile.

KvagjerdeipåTrandalbluesdå?Jau,deisomtruddeatBrazzBrothershandlaromjazzåleine,deimåtruomatt.Musikkermusikk,ogmusikalitetkjennerikkjegrenser.

Vi er veldig, veldig stolte over å kunne by på eit musikalsk samspel, ekslusivt for Trandalblues 2013! Saman med langevågarane kjem nemleg Frode Alnes.Hervertdetvertbluesmusikksådetheld!Detveitvi,forviharhattprivilegietavåhøyreeieksklusivinnpelingavdetteprosjektet.Dettevertfantastisk!

OgfordeisomtrengeinpresentasjonavFrode,kanviberresaksefråStoreNorskeleksikon:

”Frode Alnæs, norsk gitarist og komponist; utdannet ved jazzlinjen på Trøndelag Musikkonservatorium. Han har spilt i en rekke ulike sammenhenger, bl.a. med Jon Balke og jazzgruppa Masqualero, og fra 1988 hadde han stor suksess med rockebandet Dance With a Stranger. Senere har han bl.a. samarbeidet med Lynni Treekrem, og har også vært aktiv innen revy. I 1987 skrev Frode Alnæs musikk til rockeoperaen Klæppfesk. Hans første soloalbum, Frode, nådde 35. plass i 1996, og han har laget tre album sammen med Arild Andersen og Stian Carstensen: Sommerbrisen (1998), Julegløggen (2003) og Høstløv (2006). Sammen med bergensbandet De Musikalske Dvergene laget han i 2004 albumet Veldig respektable menn - sanger av Ray Davies og The Kinks i norske versjoner”

ForossandreerFrodeeinglimrandegitarist,einpersonsomalltidoverraskarogeinkarsomuttalarathanglersegenormttilåkometilTrandal.

ForordensskulderBrazzBrothers:JARLEFØRDE,trompet/flygelhorn,JANMAGNEFØRDE,trompet/flygelhorn,RUNARTAFJORD,horn,HELGEFØRDE,trombone,STEINERIKTAFJORD,tuba,KENNETHEKORNES,trommer.

Ogpågitar?FRODEALNES!

http://www.brazzbrothers.com/

http://frodealnaes.no/


 

Stad
Trandal