Kirkesøk på nett!

<p>Besøk kirken din - også på nettet. Gjennom nettportalen kirkesøk.no er bilder og opplysninger om Den norske kirkes mer enn 1600 kirkebygg tilgjengelige.<span></span></p>

Kirkesøk omfatter alle 1620 kirker i Den norske kirke. Blant disse finner du norges viktigste symbolbygg og mest verdifulle kulturminner.

Kirkesøk

Kirkesøk.no er laget av KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i samarbeid med designbyrået Making Waves. Nettstedet inneholder alle kirker som hører til under Den norske kirke. Dataene hentes fra Kirkebyggdatabasen, som også driftes av KA.

Norske kirkebygg forvaltes og driftes av de kirkelige fellesrådene. KA er en medlemsorganisasjon med de kirkelig fellesrådene som en viktig del av sin medlemsmasse.

KA har som mål å sikre en profesjonell og langsiktig forvaltning av kirkebyggene. På oppdrag fra Kirkedepartementet står KA for utviklingen av Kirkebyggdatabasen, som er et forvaltningsverktøy for lokale, regionale og sentrale forvaltningsenheter: kirkelig fellesråd, bispedømmeråd, Kirkerådet og Riksantikvaren. Kirkesøk.no henter grunnopplysninger og fotografier fra Kirkebyggdatabasen.

De kirkelige fellesrådene skal legge til rette for at kirkene er levende bruksbygg for et aktivt menighetsliv, tilpasset dagens teologiske og liturgiske rammer. På samme tid er kirkene de viktigste kulturminnene Norge har, og det kan derfor være sterke verneinteresser knyttet til dem. I et forvaltningsperspektiv kan det synes som om disse to hensynene er vanskelig å kombinere. Kirkesøk.no er et tiltak iverksatt for å spre kunnskap og øke bevisstheten om kirkebyggene. Gjennom dette ønsker vi å påvirke og gjøre det lettere å ta beslutninger som ivaretar kirkene på en god måte både på forvaltnings- og bevilgningsnivå.
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
http://www.ka.no
E-post: ka@ka.no

KA er en medlemsorganisasjon for kirkelige styringsorgan (kirkelige fellesråd og menighetsråd), barnehager, stiftelser og sentrale organisasjoner innenfor kirken. KA jobber med et bredt spekter av utfordringer innen arbeidsliv og kirkelig virksomhet. Dette innebærer blant annet tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

Emneord: